Курсове по Туризъм

Обучение за Автобояджия и Автотенекеджия с международна държавна диплома

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Работник по транспортна техника Код: 525120
Специалност: Автотенекеджийство или Автобояджийство Код: 5251201/2

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 370 лв.
– индивидуално обучение с онлайн лектор предстои
– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика предстои
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

За придобиване на Първа Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 330 лв. или 3 вноски по 110 лв
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 6 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум 8 клас завършен/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията за Автобояджия или Автотенекеджия приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория за Автобояджия или Автотенекеджия, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика за Автобояджия или Автотенекеджия е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Работник по транспортна техника", специалност "Автобяджийство" или "Автотенекеджийство", може да заема следните длъжности от НКПД: 7142 Бояджии с лакови бои и сродни на тях: 7142-2001 Бояджия, стоманени конструкции, 7142-2002 Бояджия, превозни средства, 7142-2003 Бояджия, промишлени изделия, 7213 Тенекеджии и сродни на тях: 7213-1001 Автотенекеджия, 7213-1006 Тенекеджия, 7213-1007 Тенекеджия, самолетостроене, 7213-1008 Тенекеджия, медни листове, 7213-1009 Тенекеджия, орнаменти, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Адреси

гр.Варна
0897 317 641

e-mail: marketing@school-europe.com

Телефони

0897 317 641 ; 0893 963 922

Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове за боядисване и тенекеджийство на автомобили
| Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят.
.