Курсове по Туризъм

Обучение за Техник по транспортна техника с международна държавна диплома

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Техник по транспортна техника Код: 525010
Специалност: Автотранспортна техника Код: 5250101

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 800 лв.
– индивидуално обучение с онлайн лектор 1450 лв.
– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1950 лв.
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1800 лв. или 3 вноски по 600 лв
Продължителност на обучението - до 9 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 6 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията за Техник по транспортна техника приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория за Техник по транспортна техника е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика за Техник по транспортна техника е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника", може да заема следните длъжности от НКПД: Механици и монтьори на моторни превозни средства, Автомонтьори 3115-3003 Техник-механик; 3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари; 3115- 3007 Техник-механик, двигатели; 3115-3008 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене; 3115-3009 Техник-механик, дизелови двигатели; 3115-3044 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт; 3119-3001 Завеждащ учебна работилница; 3119-3014 Техник складово обзавеждане; 3152-3008 Инспектор, технически стандарти; 3152-3011 Анализатор/контрольор, качество; 3159-3002 Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт; 3159-3007 Ревизор, безопасността на движението; 4191-2006 Завеждащ техническа служба; 4191-2012 5162-3005 Младши автоконтрольор; 7231 Механици и монтьори на транспортни средства; 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони), както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД

Телефони

0897 317 641 ; 0893 963 922

e-mail: marketing@school-europe.com

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE/ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА И ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове във Варна, София, Враца, Бургас, Хасково, Перник, Русе, Шумен, Пловдив, Ямбол, Каварна | Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят..