Хлебар-сладкар международна държавна диплома

Професионално направление: Хранителни технологии Код: 541
Професия: Хлебар-сладкар Код: 541030
Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Код: 5410301

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия Хлебар-сладкар:

690 лв. или 2 вноски по 345 лв.
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

Обучение в хлебарски цех с майстор.

780 лв. или 2 вноски по 390 лв.
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация по професия Хлебар-сладкар:

1850 лв. или 3 вноски по 617 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение Хлебар - сладкар:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

© Държавно Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професия Хлебар-сладкар при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Държавно Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на втора степен професионална квалификация по специалност от професия Хлебар-сладкар. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Европас приложение към диплома / Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността:

Всяко обучение за част или пълна професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или Свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение и придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Хлебар сладкар" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3434-2002 Главен сладкар, 7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия, 3119-3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия, 8160-2032 Машинен оператор, производство на хляб, 8160-2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, 8160-2034 Машинен оператор, хлебни изделия, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

e-mail: marketing@school-europe.com

Телефони

Обучение за Хлебари и Сладкари в гр. Варна 0897 317 641

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА.

www.school-europe.com www.school-europe.com/forum
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни център в гр. Варна
| Професионални курсове | Европейски дипломи, европас сертификати, преведени на английски език - валидни в цял свят.
.