Курсове Техник на хладилна и климатична техника

Обучение за техник на хладилна и климатична техника с международна държавна диплома

Професионално направление: Хранителни технологии Код: 541
Професия: Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост Код: 541040
Специалност: Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост Код: 5410401

Дистанционен курс.

Придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

Такса 700 лв.
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 6 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията за Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или Свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория за Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика за Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост", специалност "Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост", може да заема следните длъжности от НКПД: Механици и монтьори на моторни превозни средства, Автомонтьори 3115 Машинни техници: 3115-3016 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации, 3115-3039 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, 8160-2010 Машинен оператор в хранително-вкусовата промишленост, както и на други длъжности. Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на хладилна и климатична техника за битови и професионални нужди.

Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове в София, Варна, Бургас, Враца, Шумен, Пловдив, Перник, Русе, Димитровград, Добрич, Ямбол, Хасково, Свиленград, Плевен
| Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят.
.