Курсове по Туризъм

Обучение за Охранители с международна държавна диплома

Професионално направление: Сигурност Код: 861
Професия: Охранител Код: 861010
Специалност: Физическа охрана на обекти Код: 8610103 Специалност: Лична охрана Код: 8610102 Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност Код: 8610101

Практическо обучение: Стаж в Охранителна фирма.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 350 лв.
– индивидуално обучение 870 лв.
– групово обучение 814 лв.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 2100 лв.
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

© Държавно Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

© Държавно Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate/приложение към диплома на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията за Охранител приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория за Охранител е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика за Охранител е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител", специалност "Физическа охрана на обекти", "Банкова охрана и инкасова дейност", "Лична охрана", може да заема следните длъжности от НКПД: Съгласно НКПД - 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител" може да заема следните длъжности от НКПД: 5419-3006 Лична охрана; 5419-3005 Сътрудник-оръжейник; 5414-0015 Пазач-портиер; 5414-1007 Охранител; 5414-1002 Пазач, въоръжена охрана; 5414-3013 Оператор сигурност; 5414-3010 Сътрудник, охрана; 5414-3009 Старши сътрудник, охраната; 5414-3008 Младши инструктор, охраната; 5413-3007 Пазач, затвор, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебен център в София, Варна, Бургас, Враца, Шумен, Пловдив, Перник, Русе, Димитровград, Добрич, Ямбол, Хасково, Свиленград.
| Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят.
.